کتابخانه مجازی اهل بیت برای اندروئید : المکتبة الشیعیة

کتاب خانه مجازی المکتبة الشیعیة شامل کتاب های مرجع مذهبی شیعه از قبیل بحار الانوار، وسایل الشیعه، الکافی و امثال آن که می توانید یک جا در یک برنامه موبایلی استفاده کنید.